B2 First (FCE)

B2 First – FCE – szczegółowy opis egzaminu B2 First FCE

Egzamin Cambridge English: First B2 jest znany również jako First Certificate in English (Test FCE). Obejmuje on kandydatów na poziomie średnio-zaawansowanym wyższym, czyli B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. To jeden z najpopularniejszych egzaminów językowych w Polsce. Uzyskany z testu B2 First (FCE) certyfikat, świadczy o umiejętności posługiwania się używanym na co dzień, mówionym i pisanym językiem angielskim, niezbędnym w pracy czy w nauce. Potwierdzona zostaje w ten sposób także znajomość gramatyki i szerokiego zasobu słownictwa. W Polsce, sesje egzaminu B2 First FCE odbywają się w czerwcu i grudniu. Test B2 First (FCE) znajduje się na liście certyfikatów językowych MEN, które uprawniają do zwolnienia z egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Jest również uznawany przez MEN jako udokumentowanie kwalifikacji językowych, wymaganych od przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Honoruje go zarówno wiele uniwersytetów i instytucji edukacyjnych podczas rekrutacji studentów, jak również pracodawców w Polsce i na całym świecie. Przygotowanie do egzaminu B2 First wymaga ok. 700-800 godzin nauki języka angielskiego.

4 kroki do certyfikatu B2 First

Egzamin B2 First FCE uległ modyfikacji w 2015 roku. Pierwsza część składa się z czytania i sprawdzenia umiejętności zdającego w zakresie stosowania struktur językowych. Zadania opierają się na uzupełnianiu brakujących słów i wyrażeń w tekście, transformacji zdań i zwrotów, korekcie błędów, dokonywaniu wyboru typu „multiple choice” oraz dopasowywaniu do siebie fragmentów tekstu. W tym komponencie, kandydaci mogą się spodziewać ogłoszeń, listów, materiałów informacyjnych, artykułów lub urywków literackich (350-700 słów). Potem następuje pisanie, które podzielono na 2 części: obowiązkowe dla wszystkich zdających wypracowanie w formie listu oraz praca pisemna w jednym z czterech rodzajów. Do wyboru pozostają: artykuł, list, raport, opis lub wypracowanie w formie narracji. Każde wypracowanie musi mieć 120-190 słów. Kolejna część opiera się na rozumieniu ze słuchu 4 zadań, które są odtwarzane dwukrotnie. Można spodziewać się wiadomości przekazywanych telefonicznie, komentarzy, instrukcji, wykładów, informacji radiowych, komunikatów, przemówień, opowiadań, itp. Piąta część jest ustna. Polega na odbyciu rozmowy z egzaminatorem na tematy bliskie zdającemu, np. o zainteresowaniach, pracy, szkole czy planach na przyszłość. Następnie kandydat ma za zadanie omawiać przez 2 minuty określony problem. Część mówioną egzaminu kandydaci zdają w parach, dlatego kolejne zadanie polega na wspólnym omawianiu zagadnień. W ostatnim etapie, obydwie osoby zdające prowadzą dyskusję z egzaminatorem na zadany temat. Czas trwania całego egzaminu skrócono do 3 godzin 29 minut.

Egzamin z angielskiego B2 First (FCE) daje olbrzymie możliwości zawodowo-edukacyjno-bytowe. Pozwala studiować w języku angielskim na tzw. poziomie „foundation” lub „pathway”, pracować w środowisku anglojęzycznym, a nawet mieszkać samodzielnie zagranicą.

Format egzaminu First

Egzamin B2 First FCE jest oferowany w dwóch odmianach: Cambridge English: First (dla osób dorosłych) oraz Cambridge English: First (FCE) dla Szkół. Obie wersje oceniane są na tym samym poziomie, mają ten sam format egzaminu (cztery elementy) i prowadzą do tych samych kwalifikacji – FCE. Jedyna różnica pomiędzy tymi dwoma wersjami jest taka, że tematy w „wersji dla szkół” zostały dostosowane do zainteresowań i doświadczeń uczniów w wieku szkolnym.
FCE for Schools jest częścią pakietu kwalifikacji zaprojektowany specjalnie dla osób uczących się w wieku szkolnym i obejmuje Key (KET), który koncentruje się na poziomie A2 i Preliminary (PET) for Schools, który koncentruje się na poziomie B1 wg CEFR.
Obie wersje B2 First FCE składają się z czterech elementów egzaminacyjnych, mających na celu sprawdzenie kluczowych umiejętności językowych. Czterema elementami są: Reading and Use of English, Writing, Listening oraz Speaking. Zarówno Cambridge English: First jak i Cambridge English: First for Schools może być podjęty na komputerze lub na papierze. Test Speaking jest przeprowadzany twarzą w twarz z dwoma egzaminatorami i dwoma kandydatami, zapewniając realistyczną i wiarygodną miarę umiejętności.

1. Reading and Use of English

Czas trwania: 1 godzina 15 minut

Reading and Use of English ma siedem części i 52 pytania. Ta część egzaminu zawiera teksty o łącznej długości od 3000 do 3500 słów i oczekuje się od kandydatów rozumienia różnych rodzajów tekstów, takich jak fikcja literacka, gazety i czasopisma, materiały promocyjne i informacyjne. W Cambridge English: First for Schools tematy tekstowe są ukierunkowane na zainteresowania uczniów w wieku szkolnym.

  • W częściach 1-4, kandydaci czytają szereg tekstów i kompletnych zadań, które sprawdzają wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa. Część 1 ma osiem pytań wielokrotnego wyboru dotyczących słownictwa w tekście. Części 2 i 3 obejmują wypełnianie luk w tekście (tj. wybór / przekształcanie odpowiedniego słowa dla każdej z luk). Każde pytanie w części 4 ma zdanie i słowo kluczowe, które musi być wykorzystane do ukończenia drugiego zdanie tak, aby miało takie samo znaczenie jak w pierwszym zdaniu.
  • W częściach 5-7, kandydaci mają teksty i całe zadania, które sprawdzają umiejętności czytania. Część 5 to odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru dotyczące danego tekstu, a od kandydatów oczekuje się, że będą w stanie przeczytać tekst w oparciu o szczegóły, opinie, ton, cel i główną ideę w sposób zrozumiały. Część 6 polega na wyborze akapitów aby wypełnić luki w tekście, a od kandydatów oczekuje się wykazania zrozumienia struktury i opracowania tekstu. Część 7 obejmuje dopasowanie wypowiedzi do właściwego fragmentu tekstu lub kilku krótkich tekstów, a kandydaci muszą wykazać się umiejętnością czytania tekstów i wyłapywania z nich konkretnych informacji, szczegółów, opinii i stanowisk.

2. Writing

Czas trwania: 1 godzina 20 minut

Element Writing egzaminu FCE składa się z dwóch części. Część 1 ma jedno obowiązkowe pytanie i obejmuje napisanie wypracowania. W części 2 kandydatom przedstawiane są trzy opcje do wyboru i są proszeni o napisanie jednej z następujących czynności przy użyciu 140-190 słów: artykuł, e-mail / list, sprawozdanie lub opinia. Kandydat otrzyma informacje dotyczące kontekstu i celu pisanego tekstu.

3. Listening

Czas trwania: około 40 minut

Element Listening składa się z czterech części i zawiera mieszaninę monologów i dialogów z różnych źródeł, takich jak znane programy informacyjne, audycje radiowe, przemówienia i ogłoszenia publiczne.

  • W części 1, kandydaci wysłuchują szeregu niepowiązanych ze sobą nagrań (ok. 30 sekund każde) i odpowiadają na jedno pytanie wielokrotnego wyboru dla każdego nagrania.
  • W części 2, kandydaci słuchają monologu lub dialogu przeprowadzanego przez dwóch lub więcej native speakerów (ok. 3 minuty) i uzupełniają zdania na arkuszu odpowiedzi korzystając z informacji jakie usłyszeli w trakcie nagrania.
  • W części 3, kandydaci wysłuchują szeregu sprawozdań i powiązanych monologów (ok. 30 sekund każdy) i wybierają które stwierdzenie najlepiej pasuje do tego, co mówi każdy z native speakerów z nagrań.
  • W części 4 kandydaci odsłuchują kolejne nagranie (ok. 3 minuty) i odpowiadają na siedem pytań wielokrotnego wyboru. Kandydaci powinni wykazać się szerokim zakresem umiejętności słuchania potrzebnego w sytuacjach życiowych.

4. Speaking

Czas trwania: 14 minut

Element ten składa się z czterech części i prowadzony jest twarzą w twarz z jednym lub dwoma innymi kandydatami oraz dwoma egzaminatorami. Oczekuje się, że kandydaci uczestniczący w dyskusji wyrażą swoje opinie, wymienią się pomysłami i podejmą decyzje w drodze negocjacji.

  • Część 1 jest krótką rozmową z egzaminatorem. Egzaminator zada kandydatowi kilka pytań dotyczących jego życia, koncentrując się na takich obszarach jak praca, spędzanie wolnego czasu i plany na przyszłość. Oczekuje się, że kandydaci do odpowiedzi na pytania eksperta, przekażą podstawowe informacje osobiste o sobie i będą korzystać z ogólnego języka społecznego i interakcji.
  • Część 2 (1 minuta, tzw. „long turn” dla każdego kandydata, a także 30-sekundowe odpowiedzi zwrotne od drugiego kandydata) polega na mówieniu przez 1 minutę bez przerwy. Każdy kandydat zostanie poproszony o porównanie dwóch kolorowych fotografii i dodanie komentarza na temat fotografii w odpowiedzi na zadanie odczytane przez egzaminatora. Pytanie na jakie należy odpowiedzieć widnieje nad zdjęciem. Kandydat, który wysłuchuje opisu fotografii, jest również proszony o krótki komentarz do zdjęci tuż po wypowiedzi jego partnera.
  • Część 3 (3 minuty) jest dwukierunkową rozmową między kandydatami. Kandydaci otrzymują instrukcje słowne i wizualne, które są używane w zadaniu decyzyjnym. Nie ma dobrych lub złych odpowiedzi. Oczekuje się, że kandydaci wyrażą i uzasadnią swoje opinie, ocenę i podejmą się spekulacji, aby poprzeć swoje decyzje.
  • Część 4 (4 minuty) to dyskusja pomiędzy kandydatami a egzaminatorem na tematy związane ze wspólnymi zadaniami z części 3. Egzaminator kieruje rozmową poprzez zadawanie pytań, które zachęcają kandydatów do poszerzenia i omówienia tematów wprowadzonych w części 3. Celem tych pytań jest pokazanie kandydatom, że mogą omawiać różne kwestie bardziej szczegółowo niż w poprzednich częściach egzaminu. Kandydat w tej części wyraża i uzasadnia opinie oraz zgadza lub nie zgadza się z nimi.

Przykładowy egzamin Cambridge Assessement English: B2 First (FCE) można pobrać tutaj > Sample Papers B2 First (FCE).

Close