C1 Advanced (CAE)

C1 Advanced – CAE – szczegółowy opis egzaminu C1 Advanced CAE

Osoby na poziomie zaawansowanym C1 (zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), mogą sprawdzić swoją wiedzę na egzaminie Certificate in Advanced English (CAE). Egzaminy A1 Advanced CAE pokazują, że zdający wystarczająco swobodnie posługują się językiem angielskim, aby studiować lub pracować w środowisku anglojęzycznym. Sesje egzaminu w Polsce odbywają się w czerwcu i grudniu. Test CAE mieści się na liście certyfikatów językowych MEN, dzięki czemu upoważnia do zwolnienia z egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz jest uznawany jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. A1 Advanced CAE to egzamin honorowany w handlu, przemyśle i instytucjach edukacyjnych w Polsce i na świecie. Do solidnego przygotowania się na ten egzamin, należy poświęcić ok. 900 godzin nauki języka angielskiego.

C1 Advanced CAE to prestiż

Cambridge Assessement English: C1 Advanced jest uznawany przez ponad 4000 instytucji edukacyjnych i firm. Potwierdza zaawansowany poziom znajomości języka angielskiego. Certyfikat z egzaminu CAE można wykorzystać przy aplikowaniu na uniwersytet oraz podczas składania podania o wizę studencką w Wielkiej Brytanii i Australii. Poświadcza on znajomość angielskiego na poziomie oczekiwanym od studentów licencjackich i profesjonalistów, pracujących w renomowanych firmach. Test A1 Advanced (CAE) umożliwia odniesienie sukcesu w pracy i nauce w krajach anglojęzycznych. Prawie wszystkie uczelnie brytyjskie, uniwersytety i instytuty TAFE w Australii oraz uczelnie wyższe w USA i Kanadzie uznają testy A1 Advanced (CAE). Zdanie egzaminu pomaga uzyskać nawet do 70 dodatkowych punktów UCAS Tariff.

Jak wygląda egzamin Cambridge English Advanced?

Od 2015 roku, egzamin C1 Advanced (CAE) składa się z 4 części. W pierwszym dniu, sprawdzane jest czytanie ze zrozumieniem, pisanie i słuchanie oraz przeprowadzony zostaje test gramatyczno-leksykalny. Ostatnia część – ustna odbywa się w innym dniu i zdaje się ją w parze z innym kandydatem, w obecności dwóch egzaminatorów. W części pierwszej, kandydat może się spodziewać różnego typu tekstów, jak np. publikacji, utworów literackich, ulotek czy czasopism (650-750 słów). Ćwiczenia w tej części to: wybieranie jednej z kilku podanych odpowiedzi, wypełnianie luk w tekście oraz dopasowywanie właściwej odpowiedzi. Następnie sprawdzana jest umiejętność stosowania struktur językowych. Zdający musi wykazać się umiejętnością posługiwania się językiem angielskim w takich zadaniach, jak: uzupełnianie brakujących słów i wyrażeń w tekście, przekształcanie zdań, słowotwórstwo, zmiana stylu z formalnego na nieformalny oraz korekta błędów. We „writingu”, zdający musi napisać dwa teksty – pierwszy z narzuconym tematem oraz drugi z możliwością wyboru jednego z trzech zagadnień do opisania. Wypracowania powinny zawierać do 250 słów. W części ustnej, zadaniem kandydata jest opowiedzenie o sobie i wraz z drugim kandydatem, omówienie narzuconego problem. Cały test CAE trwa 3 godziny 55 minut.

Certyfikat z egzaminu A1 Advanced (CAE) udowadnia, że kandydat dysponuje szerokim zasobem słów w języku angielskim i potrafi swobodnie nim operować, biorąc aktywny udział w spotkaniach i dyskusjach. Pokazuje, że umie on wyrażać swoje opinie i rozumie skomplikowane teksty. Certyfikat przyznawany przez University of Cambridge ESOL Examinations jest ważny przez całe życie.

Format egzaminów C1 Advanced (CAE)

Egzamin C1 Advanced (CAE) Cambridge Assessement English składa się z czterech elementów (Reading and Use of English, Writing, Listening oraz Speaking), które mają na celu sprawdzenie kluczowych umiejętności językowych. Kandydaci mogą wybrać spośród dwóch dostępnych form zdawania egzaminu: wersji papierowej i komputerowej. Egzaminy z części Speaking przeprowadzane są twarzą w twarz pomiędzy dwoma egzaminatorami i dwoma kandydatami ponieważ zapewniają bardziej realistyczną i wiarygodną miarę umiejętności lingwistycznych.

1. Reading and Use of English

Czas trwania: 1 godzina 30 minut

Część Reading and Use of English na egzaminie C1 Advanced CAE składa się z 8 części i 56 pytań. Arkusz egzaminacyjny zawiera teksty o łącznej długości od około 3000 do 3500 słów. Od kandydatów oczekuje się, że zrozumieją teksty zaczerpnięte z różnych źródeł, takich jak opowiadania, powieści, czasopisma, gazety i artykuły internetowe.

  • Części od 1 do 3 obejmują wypełnianie luk w tekście (tj wybór/wpisanie odpowiednich słów do każdej luki). Te pytania sprawdzają znajomości słownictwa i gramatyki języka angielskiego.
  • Część 4 dotyczy parafraz/przekształcania wyrazów i weryfikuje znajomość gramatyki, słownictwa i kolokacji. Każde pytanie w części 4 ma zdanie i słowo klucz, które musi być wykorzystane do ukończenia drugiego zdania tak, aby miało takie samo znaczenie jak w pierwszym zdaniu.
  • Część 5 obejmuje odpowiadanie na pytania wielokrotnego wyboru dotyczące danego tekstu. Od kandydatów oczekuje się, że będą w stanie przeczytać tekst i wyciągnąć z niego szczegóły, opinie, ton, cel, główną ideę, implikacje i postawę.
  • Część 6 to cztery krótkie teksty i pytania do nich w których należy zaznaczyć, które pytanie dotyczy którego tekstu. Od kandydatów oczekuje się zrozumienia i umiejętności porównania opinii i postaw w całym tekście.
  • Część 7 polega na wyborze akapitów, które mają wypełnić luki w tekście, a od kandydatów w tej części oczekuje się wykazania zrozumienia struktury i opracowania tekstu.
  • Część 8 zawiera tekst lub kilka krótkich tekstów oraz serię pytań, które należy dopasować do odpowiedniego tekstu. Tutaj należy wykazać się w trakcie czytania konkretnych informacji, szczegółów, opinii i postaw.

2. Writing

Czas trwania: 1 godzina 30 minut

Część Writing w CAE składa się z dwóch części. Pierwsza część jest obowiązkowa i obejmuje napisanie eseju w odpowiedzi na tekst wejściowy. Teksty wejściowe mogą zawierać artykuły, ulotki, ogłoszenia oraz listy formalne i nieformalne. W drugiej części kandydaci muszą wybrać jedno z trzech zadań pisemnych. Może to być pismo, wniosek, sprawozdanie lub opinia. Kandydaci są oceniani według następujących kryteriów: treść, osiągnięcia komunikacyjne, organizacja i język.

3. Listening

Czas trwania: około 40 minut

Część Listening egzaminu C1 Advanced zawiera 30 pytań, które obejmują słuchanie krótkich fragmentów, długiego monologu, wywiadu lub dyskusji i krótkich monologów na dany temat. Kandydaci powinni wykazać się szerokim zakresem umiejętności słuchania potrzebnych w życiu, takich jak rozumienia konkretnych informacji lub poglądów, postaw i uczuć. Nagrania przybierają formę wykładów, rozmów, wywiadów, wystąpień i audycji radiowych.

4. Speaking

Czas trwania: 15 minut

Część ustna egzaminu (Speaking) w A1 Advanced (CAE) przeprowadzana jest twarzą w twarz (zarówno w standardowym formacie, jak i w wersji komputerowej egzaminu) przy udziale dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Jeden z egzaminatorów występuje w roli rozmówcy, oceniającego i zarządzającego procesem egzaminu. Drugi działa jako biegły i nie przyłącza się do rozmowy. Kandydaci rozmawiają zarówno z egzaminatorem, jak i innymi kandydatami.

Zakres egzaminu Speaking prowadzony jest w czterech częściach. Pierwsza część obejmuje krótką wymianę zdań między kandydatami a rozmówcą. Druga część dotyczy dyskusji na temat zestawu zdjęć pomiędzy kandydatami i prowadzona jest na zmianę. W części trzeciej kandydatom podaje się kilka zdjęć i zadania do nich; oczekuje się od nich omówienia zadania, wymiany poglądów i podjęcia decyzji w drodze negocjacji. W czwartej części egzaminu Advanced kandydaci i rozmówca omawiają tematy związane z zadaniem w części 3. Rozmówca kieruje interakcję poprzez zadawanie pytań, które zachęcają kandydatów do omówienia zagadnień bardziej szczegółowo niż w poprzednich częściach egzaminu. Kandydaci powinni wykazywać szeroki zakres umiejętności w mówieniu, jak wymowa, intonacja, inicjowanie i utrzymywanie dyskusji, umiejętność organizowania myśli i stosowanie odpowiedniej gramatyki i słownictwa.

Przykładowy egzamin Cambridge Assessement English: C1 Advanced (CAE) (CAE) można pobrać tutaj > Sample Papers C1 Advanced (CAE).

Close